सनसाइन साकोसको ब्याजदर परिर्वतन बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ।

मिति २०८० बैशाख १५ गतेबाट लागु हुने गरी तपशिल बमोजिम ब्याजदर कायम गरिएकोले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *